Security Controller / Kontrollor Sigurie

Rreth nesh

Aleat Sh.p.k. ("Aleat") është një kompani që operon në Shqipëri në bazë kontrate konçesioni të lidhur ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë dhe konsorciumit të Idemia Identity & Security (Francë) dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve (Shqipëri) për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe Pasaportave biometrike për qytetarët shqiptarë. Kontrata e konçesionit u ratifikua me ligjin nr. 9972 datë më 27.08.2008, dhe ndryshuar dhe zgjeruar kohët e fundit me ligjin nr. 129/2013, data në 25.04.2013.

Titulli i postimit * Security Controller / Kontrollor Sigurie
Kategoria Siguri
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Aleat Sh.p.k., is an Albanian Joint Venture company of Idemia Identity & Security (previously Sagem Sécurité) and the Albanian-American Enterprise Fund (AAEF) for the production and the distribution of the ID Cards and Biometric Passports for Albanian citizens.

www.aleat.al

For our organization we are looking for a Security Controller.

Summary

The security controller is responsible for the physical security of the facility. Work consists in insuring that buildings are properly locked and that no unauthorized personnel are in restricted areas.

 

Knowledge and Skill Requirements

 1. University Degree
 2. Good knowledge in security systems
 3. Knowledge of foreign language would be an advantage: English
 4. Proven work experience as a security guard or relevant position
 5. Excellent communication skills
 6. Energetic and dynamic person
 7. Flexible on working on shifts and weekend
 8. Confident and hardworking
 9. Surveillance skills and detail orientation

***********************************************************************

Aleat Sh.p.k është një kompani shqiptare me sipërmarrje të përbashkët të Idemia Identity & Security dhe Fondit Shqiptaro–Amerikan të Ndërmarrjeve, përgjegjëse për prodhimin dhe shpërndarjen e Kartave të Identitetit dhe Pasaportave Biometrike pë qytetarët shqiptarë.

www.aleat.al

Për organizatën tonë ne jemi duke kërkuar për një Kontrollor Sigurie.

Përmbledhje

Kontrollori i sigurisë është përgjegjës për sigurinë fizike të objektit. Puna konsiston në sigurimin që ndërtesat janë të mbyllura siç duhet dhe se asnjë personel i paautorizuar nuk është në zona të kufizuara.

Kërkesa

 1. Diplomë universitare
 2. Njohuri të mira të sistemve të sigurisë
 3. Njohja e gjuhës së huaj do të ishte një avantazh: anglisht
 4. Përvojë e mëparshme e punës si roje e sigurisë ose pozicioni përkatës
 5. Aftësi të shkëlqyera komunikimi
 6. Person energjik dhe dinamik
 7. Fleksibilitet për të punuar me turne dhe në fundjavë
 8. Të jetë person i besueshëm dhe punëtor
 9. Aftësi mbikqyrje dhe orientimi i detajeve

Kërkesat e profilit

Primary Responsibilities

 1. Ensure all areas are secure at all times
 2. Check surveillance cameras to identify disruptions or unlawful acts
 3. Respond to alarms
 4. Provide assistance to all guests and visitors
 5. Submit reports of daily surveillance activity and important occurrences       
 6. Reports in time for the non-functionality of the Security Systems

********************************************************************

Përgjegjësi

 1. Siguron që të gjitha zonat të jenë të sigurta gjatë gjithë kohës
 2. Kontrollon kamerat e vëzhgimit për të identifikuar ndërprerjet ose veprimet e paligjshme
 3. U përgjigjet alarmeve
 4. Ofron asistencë për të gjithë mysafirët dhe vizitorët
 5. Dorëzon raporte të aktivitetit të mbikëqyrjes ditore dhe dukurive të rëndësishme
 6. Raporton në kohë për mosfunksionimin e Sistemeve të Sigurisë

Tjetër (Opsionale)

The professionals interested in this position are invited to send a cover letter and a comprehensive CV in English (with picture) referring to the job title at: burime.njerezore@aleat.com
or at Human Resources Department, ALEAT sh.p.k., Rruga "Xhanfize Keko, Ish-Tipografia Ushtarake, Tirana– ALBANIA.

Only selected candidates will be contacted for interview.

By sending via email the CV at the address indicated in this notice, the candidate accepts that the company ALEAT processes his/her personal data on purpose of employment, in accordance with the legislation in the field of protection of personal data and the recruiting privacy policy published in the link https://www.aleat.al/en/privacy-policy.

 

****************************************************************************

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë një cv të plotë me detaje të edukimit dhe eksperiencave si dhe me foto, pranë burime.njerezore@aleat.com ose Departamenti i Burimeve Njerëzore, Aleat sh.p.k, Rruga Xhanfize Keko, ish-Tipografia Ushtarake - Tiranë, Shqipëri.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Me dërgimin me postë elektronike të jetëshkrimit (CV) në adresën e treguar në këtë njoftim, kandidati për punë pranon që shoqëria ALEAT Sh.p.k të përpunojë të dhënat e tij/e saj personale për qëllimin e punësimit, në përputhje me legjislacionin në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe politikat e privatësisë së rekrutimit të publikuar në linkun https://www.aleat.al/al/politika-privatsise.