SPECIALIST I PAJTUESHMËRISË - PRISHTINË

About us

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Post Title * SPECIALIST I PAJTUESHMËRISË - PRISHTINË
Category Banking
Work type Full Time
Job Description

Në emër të një nga klientët tanë, bankë nacionale po kërkojmë të punësojmë në Prishtinë/Kosovë:
 

SPECIALIST I PAJTUESHMËRISË - PRISHTINË

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSIT:

 • Performon detyrat në Zyrën Qendrore në përputhje me përshkrimin e detyrave të punës;
 • Siguron që Bordi i Drejtorëve, menaxhmenti dhe punonjësit e bankës veprojnë në përputhje me ligjet dhe rregulloret, që kanë të bëjnë me veprimtaritë bankare;
 • Siguron që politikat dhe procedurat e bankës janë në përputhje me ligjet dhe rregulloret, që kanë të bëjnë me veprimtaritë bankare;
 • Raporton rezultatet dhe i përcjellë planet e veprimit në pajtim me procedurat dhe politikat e pajtueshmërisë;
 • Këshillon dhe informon vazhdimisht Bordin e Drejtorëve, ose komitetin për pajtueshmëri në kuadër të Bordit, dhe menaxhmentin, lidhur me zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve që kanë të bëjnë me veprimtaritë bankare, si dhe politikave dhe procedurave të bankës;
 • Siguron shpërndarjen e informacionit të lidhur me pajtueshmërinë tek punonjësit e bankës për të siguruar njohjen e kërkesave të pajtueshmërisë;
 • Kujdeset për monitorimin dhe testimin e pajtueshmërisë dhe raportimin tek menaxhmenti dhe Bordi i Drejtorëve për mos-pajtueshmërinë e përcaktuar dhe veprimet korrigjuese të ndërmarra për tejkalimin e tyre;
 • Kontribuon në përmirësimin e efikasitetit të punës duke dhënë rekomandime nga puna në fushën e pajtueshmërisë;
 • Bënë vlerësimin e ndikimit të mundshëm të ligjeve dhe rregulloreve të reja në operacionet bankare;
 • Kryen dhe punë të tjera që i caktohen nga mbikëqyrësi direkt nga fusha e pajtueshmërisë dhe ato që ndërlidhen me rregulloren për qeverisjen korporative të bankave.

Requirements

KUALIFIKIMET:

 • Të ketë Diplomë Universitare në Banka, Financa, Juridik apo ngjashëm. Përparësi do të kenë kandidatët me diplomë të Juridikut;
 • Të ketë shkathtësi analitike dhe vlerësuese;
 • Të ketë përvojë pune në institucione financiare minimum 5 vite. Përvoja në fushën ë pajtueshmërisë do të ketë përparësi;
 • Të ketë njohuri të gjëra të ligjeve dhe rregulloreve me të cilat banka është e detyruar të veprojë;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës Angleze dhe Shqipe;
 • Aftësi për punë ekipore.

Other (Optional)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: b.hasani@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Blerta HASANI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 10 Shtator 2017. 


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

 

Salary Konkuruese.