Работете ноќ и ден,
работете за да видите малку светлина.

— Образование
Регион Работа Сите