MENAXHER I BURIMEVE NJERËZORE - TIRANË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHER I BURIMEVE NJERËZORE - TIRANË
Kategoria Burime Njerëzore
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një prej klientëve tanë, një zinxhir ndërkombëtar dyqanesh në fushën e shitjeve të produkteve të arredimit shtëpiak, jemi duke kërkuar në Tiranë / Shqipëri:

MENAXHER I BURIMEVE NJERËZORE

Funksioni bazë dhe qëllimi i përgjegjësive

Përgatit dhe zhvillon funksionimin e të gjitha programeve dhe funksioneve të Burimeve Njerëzore, përgatit strategjitë për trajnimin, zhvillimin e personelit, matjen e performancës, përgatitjen e procedurave për administrimin e personelit në përputhje me ligjet në fuqi, jep asistencë teknike menaxhimit të kompanisë dhe staf-it ekzekutiv, interpreton dhe siguron mbështetjen në standartet e Ligjit Shqiptar të Punësimit.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Drejton funksionet menaxhuese të Burimeve Njerëzore për Kompaninë përfshirë rekrutimin, ndarjen e detyrave në personel, trajnimin dhe zhvillimin, vleresimet e performancës, etj.
 • Menaxhon praktikat administrimit dhe kompensimit për punonjësit (kontratat, pagat, shpërblimet etj ) dhe marrëdhëniet me Zyren e Punes, inspektoriatin e punës etj;
 • Zbaton, interpreton dhe monitoron zbatimin në përputhje me Kodin e Punës dhe me politikat e Grupit të procedurave të brendshme të Burimeve Njerëzore;
 • Zhvillon dhe monitoron buxhetin dhe burimet e tjera që i janë caktuar departamentit të Burimeve Njerëzore;
 • Zhvillon apo modifikon rregulla, politika apo standarte, ndjek ndryshimet e legjislacionit në fuqi dhe aplikon ndryshimet;
 • Siguron përputhje me Ligjet Shtetërore të aplikuara në rregulloret dhe /ose rregullat e kompanisë, standartet dhe udhëzimet etj;
 • Funksionon dhe punon pro-aktivisht me menaxherët për të zhvilluar strategji për zgjidhjen e problemeve në Burimet Njerëzore;
 • Supervizon dhe këshillon stafin për tu përqasur sa më shumë me vlerat e kompanisë, për të rritur frymën e grupit, komunikimin dhe arritjen e objektivave;
 • Udhëheq procesin për rishikimin e përshkrimeve të punës, monitorimin e detyrave dhe ngarkesës së punonjësve;
 • Bën gjykimin final me përgjegjësi për vendime të ndryshme të menaxhimit të Burimeve Njerezore.
 • Kryerja e detyrave të tjera të caktuara nga eproret;

Kërkesat e profilit

Kërkesat e profilit:

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë;
 • Eksperiencë në formulimin e politikave, në zhvillimin dhe zbatimin e strategjive të reja dhe procedurave. Preferohet mbi 3 vjet eksperiencë në funksionet e menaxhimit të BNJ;

Të ketë njohuri teknike në lidhje me sa më poshtë:

 • Parimet, teoritë dhe praktikat e marrëdhënieve me punonjësin;
 • Parime, teori dhe praktika të menaxhimit të burimeve njerëzore;
 • Parime, teori dhe teknika të klasifikimit të punës dhe/ose analiza pune;
 • Aktet standarte të legjislacioni të punësimit;
 • Parime, teori dhe praktika të rekrutimit dhe përzgjedhjes;
 • Parime, teori dhe praktika të trajnimit dhe zhvillimit të punonjësve;
 • Parime, teori dhe praktika të vlerësimit të punonjësve;
 • Aftësi në zhvillimin e buxheteve të burimeve njerëzore;
 • Aftësi për të zhvilluar dhe percjellë prezantime;
 • Aftësi ndërpersonale, komunikim, profesional verbal dhe të shkruar;
 • Aftësi për të komunikuar dhe ndërvepruar me drejtuesit dhe punonjësit e të gjitha niveleve;
 • Aftësi për të motivuar ekipet dhe për të menaxhuar në të njejtën kohë projekte të ndryshme;
 • Aftësi për të kontrolluar të tjerët duke u caktuar/drejtuar punën, drejtuar vlerësime tek punonjësit, trajnime të staf-it dhe zhvillim, duke marrë veprime të përshtatshme disiplinuese/korrektuese etj;
 • Aftësi shumë të mira në programet kompjuterike, paketen office etj;
 • Aftësi për të përdorur sisteme të automatizuara të burimeve njerëzore;
 • Komunikon me njerëzit me një sjellje që tregon, ndjeshmëri, takt dhe profesionalizëm;
 • Aftësi shumë të mira në gjuhën angleze;

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.stermasi@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Ergesta STERMASI në numrin e telefonit +355 68 20 33 430 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 22/04/2019. 


Provo suksesin me The HeadHunter!

Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Paga Konkurruese