ASISTENTE E DREJTORIT GJENERAL – PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * ASISTENTE E DREJTORIT GJENERAL – PRISHTINË
Kategoria Asistent/e
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Përgjegjëse për organizimin e punëve teknike dhe administrative të zyrës së Drejtorit Gjeneral, rreth pranimit dhe përcjelljes së palëve, mysafirëve, të punësuarve, porosive telefonike, E-mail-ëve, etj;
 • Përgjegjëse për koordinimin e punëve administrative dhe organizimin e kontakteve në mes të departamenteve dhe reparteve të punës në hotel;
 • Përgjegjëse për printimin, fotokopjimin dhe skanimin e dokumentacionit për nevojat e Drejtorit Gjeneral apo Menaxhmentit më të lartë.
 • Përgjegjëse për menaxhimin e protokolleve të takimeve të Drejtorit Gjeneral dhe të takimeve të tjera me përgjegjësitë e departamenteve dhe reparteve;
 • Përgjegjëse për përgatitjen e agjendës së takimeve dhe materialeve e ndryshme për nevojat e Drejtorit Gjeneral;
 • Përgjegjëse për pranimin e dërgesave nga posta, i protokollon ato dhe i dërgon në adresën e duhur;
 • Përgjegjëse për organizimin e udhëtimeve zyrtare të Drejtorit Gjeneral të Hotelit;
 • Përkujdeset për të marr pjesë në mbledhjet e Bordit Drejtues dhe në takimet me Menaxherët e  Departamenteve si dhe mbajtjen e procesverbalit;
 • Përkujdeset që të gjitha materialet të dërgohen me kohë për pjesëmarrësit në takime të e rregullta;
 • Përkujdeset që të jetë pikë kontakti e parë në të gjitha kërkesat telefonike për Drejtorin Gjeneral, duke siguruar që të përcillen me kohë mesazhet dhe të veprohet shpejtë dhe me efikasitet; 
 • Përkujdeset për aranzhimin e udhëtimeve zyrtare të Drejtorit Gjeneral apo Menaxhmentit.
 • Përkujdeset për përdorimin në mënyrë të rregullt, adekuat dhe si shtëpiak i mirë i inventarit, makinave dhe të pajisjeve të hotelit në përgjithësi;
 • Përkujdeset për ruajtjen e standardeve ndërkombëtare sanitare dhe të shëndetit e veçmas kontrollin higjienik të punës, kontrollin e përdorimit të aparateve, inventarit të imët, sanitar, sigurinë nga zjarri;    
 • Përgjigjet materialisht për punën dhe për të gjitha veprimet e ndërmarra, gjatë kryerjes së detyrave të punës, për të cilat është kompetent;
 • Përgjegjës që për punën e kryer dhe për të gjitha rezultatet dhe problemet eventuale të punës të hartojë raporte mujore dhe periodike;
 • Kryen edhe punë të tjera profesionale, sipas kërkesës së Drejtorit Gjeneral të Hotelit, e të cilat janë në kuadër të veprimtarisë përkatëse të saj.

Kërkesat e profilit

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Arsimimi i lartë profesional; 
 • Njohuri shumë të mira profesionale e praktike në fushën menaxhimit të zyrës së Drejtorit Gjeneral të Hotelit;
 • Shkathtësi për të mësuar me dëshirë dhe i interesuar dhe entuziast për punë; 
 • Shkathtësi për paraqitje të këndshme, të kulturuar dhe i gatshëm për të ndihmuar;
 • Shkathtësi të zgjidhë dhe të përballet me probleme në situata praktike;
 • Shkathtësi të komunikimit të mirë në gjuhën shqipe, angleze apo ndonjë gjuhe tjetër ndërkombëtare;
 • Aftësi për të krijuar raporte të shkëlqyeshme ndër personale dhe punë ekipore si dhe i disiplinuar;
 • Aftësi vendim-marrëse, vet iniciativë dhe i gatshëm të marr përgjegjësi në punën e tij;
 • Aftësi për punë të pavarur, të pastër dhe me përgjegjësi;
 • Aftësi për qëndrueshmëri të fortë në punë;
 • Aftësi për të motivuar të punësuarit në hotel;
 • Aftësi dhe njohuri të mira kompjuterike nga fusha e IT (Programet Microsoft Office, Fidelio etj);
 • Njohuri për të strukturuar aktivitetet e punës në mënyrë të qetë dhe të orientuar sipas mysafirit;
 • I dëgjueshëm  dhe fleksibil;
 • I besueshëm dhe i sinqertë;
 • Talent organizimi dhe improvizimi;
 • Njohje (intuitë) e njerëzve;
 • Të ketë së paku 3 (tri) vite përvojë pune në punë administrative
 • Certifikatë mbi kryerjen e trajnimeve profesionale;
 • Përvojë të mjaftueshme profesionale për ti përballuar detyrat e punës nën presion dhe përgjegjësitë që e ngarkojnë me këtë aneks kontratë të punës dhe aktet e tjera normative të punëdhënësit

Tjetër (Opsionale)

PAGESA:  Shumë e mirë.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z. Dren XHEMA në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 02.07.2019. Të gjithë kandidatët që aplikojnë për këtë pozitë, të shkruajnë pozitën për të cilën aplikojnë në “Subject Line”.


Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 


Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Shumë e mirë