Menaxher i Depos-Gjakove

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * Menaxher i Depos-Gjakove
Kategoria Manaxher Shitjesh
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Menaxheri efektiv i Depos drejton operacionet e pranimit, deponimit dhe shpërndarjes së produktit.

Kandidati i përzgjedhur do të mbikëqyr pranimin efikas të mallit, ruajtjen, ngritjen e cilësisë së shërbimit dhe punës,  dhe dërgimin/distribuimin e një larmie të gjerë produktesh. Mbi të gjitha, ju duhet të jeni në gjendje të siguroni se objektivat e produktivitetit janë arritur dhe se të gjitha proceset e deposë janë duke shkuar mirë dhe shpejt.

Kërkesat e profilit

Përgjegjësit kryesore të pozitës janë:

 • Menaxhon në mënyrë strategjike depon në përputhje me politikat dhe vizionin e kompanisë
 • Mbikëqyr operacionet e pranimit, deponimit, shpërndarjes dhe mirëmbajtjes
 • Rregullon hapësirën e punës dhe siguron përdorimin efikas të saj
 • Inicion, koordinon dhe zbaton politikat dhe procedurat optimale operative
 • Respekton të gjitha kërkesat e legjislacionit për deponimin, trajtimin dhe transportin e produkteve
 • Ruajtja e standardeve të higjienës, sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës
 • Menaxhon kontrollin e  stokut dhe bënë barazimin me sistemin e ruajtjes së të dhënave (WMS – Warehouse Management System)
 • Përgatit buxhetin vjetor për njësinë e tij
 • Planifikon rotacionet e punës dhe cakton detyra siç duhet dhe vlerëson rezultatet
 • Rekruton, zgjedh, orienton, trajnon, dhe motivon punonjësit
 • Harton rregullisht raporte dhe statistika (raporti i statusit IN / OUT, raporti i stoqeve të humbura etj.)
 • Pranon vlerësime nga Mbikëqyrësi dhe monitoron cilësinë e shërbimeve të ofruara

Tjetër (Opsionale)

Kërkesat minimale

 •  Se paku 5 vite përvojë pune si Menaxher i Deposë
 •  Ekspertizë në procedurat e administrimit të depove dhe praktikave të mira lidhur me të
 •  Aftësi të dëshmuar për të zbatuar nisma për përmirësimin e procesit
 •  Njohuri të forta lidhur me Indikatorët Kyç të Performancës (KPI) në lëminë e deposë
 •  Përvojë në përdorimin e sistemeve kompjuterike te menaxhimit te deposë dhe databazave.
 •  Shkathtësi dhe aftësi drejtuese për të menaxhuar stafin
 •  Aftësi të forta për vendimmarrje dhe zgjidhje të problemeve
 •  Aftësi të shkëlqyera komunikimi
 •  Diplomë universitare në logjistikë, menaxhim të zinxhirit të furnizimit ose administrim biznesi

Ne ofrojmë:

 • Kontratë pune me periudhë të pacaktuar, pas perfundimit të suksesesshëm të periudhës së provës.
 • Shpenzimet e udhëtimit
 • Sigurim shëndetësor
 • Trajnime të vazhdueshme

PAGESA: Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: k.qorraj@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z. Kreshnik QORRAJ në numrin e telefonit +383 44 224 466 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 7/09/2020

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Paga Konkuruese