Menaxher Shitje

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * Menaxher Shitje
Kategoria Manaxher Shitjesh
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PERSHKRIMI I PERGJITHSHEM

Menaxheri I Shitjeve eshte drejtuesi me I larte I departamentit te shitjeve me shumice dhe pakice. Ai harton buxhetin dhe strategjine e shitjeve te te gjithe kanaleve te shitjes, organizon stafin dhe departamentet per arritjen e objektivave te kompanise. Objektivi I ketij pozicioni eshte te rrise te ardhurat per departamentin e shitjeve duke synuar nje rritje te qendrueshme per aktivitetin tregetar te kompanise.

Kërkesat e profilit

Detyrat kryesore:

 

 • Pregatit buxhetin e shitjes per departamentet e shitjeve , dhe pas shitje (servisin) duke buxhetuar ne menyre te detajuar objektivat per secilen njesi shitje dhe te pas-shitjes (servisit);
 • Bashkepunon ngushte me ekipin e Marketingut dhe Finances per Strategjine, zhvillimin dhe shperndarjen e objektivave vjetore te shitjes;
 • Planifikon dhe harton objektivat mujore (target) se bashku me nje plan pune per arritjen dhe monitoron arritjen e tyre nga secila njesi shitje;
 • Menaxhon ekipet e shitjes , dyqanet, ekipin e shumices dhe te profesionaleve , logjistiken dhe servisin;
 • Rekomandon strategjite e shitjes per permiresim bazuar ne hulumtimin e tregut dhe konkurences;
 • Bashkepunon me ekipin e Marketingut për të pozicionuar sa me mire markat e portofolit te kompanise;
 • Bashkepunon ngushte me ekipin e Finances per produktet e reja, produktet ne oferte dhe percjell informacionin tek ekipet e shitjes;
 • Harton plan vizita te vazhdueshme ne dyqanet e kompanise per te monitoruar zbatimin e standarteve te kompanise , planet e zhvilluara dhe ecurine e shitjeve;
 • Raporton ne baze javore performancen e ekipeve te shitjes , dyqaneve, Ekipit te shumices, dhe profesionaleve duke perfshire Xhiron Javore, Numrin e Klienteve te rinj, numrin e kodeve te listuara, numri i klienteve te rinj dhe puna me imazhin e markave te kompanise dhe revizon planet e javes se ardhshme duke ju pershtatur planit afatgjate te kompanise dhe situates reale;
 • Krijimi dhe zhvillimi i marrëdhenieve të mira me klientët / partneret duke përmiresuar imazhin e brandeve të kompanisë;
 • Harton planin e takimeve me bashkepunetoret e kompanise ne baze javore dhe raporton per realizimin e ketij plani;
 • Miremban databazen e bashkepunetoreve dhe e azhornon ate ne menyre te vazhdueshme;
 • Merr pjese kur eshte e nevojshme ne takimet dhe negociatat e kontratave me klientet e pajisjeve profesionale;
 • Studion tregun e pajisjeve profesionale ne vecanti dhe zhvillon strategji te ndryshme per penetrimin e tregut;
 • Rekruton dhe trajnon stafin e shitjes. Mban pergjegjesi per gjetjen dhe mbajtjen e stafit te ekipeve te shitjes;
 • Eshte pergjegjes per mbikqyrjen e stafit dhe sigurimin e  menaxhimit të drejtimit për të nxitur shitjet. (Monitorim të përditshëm të realizimit të planeve individuale, adresimin e çështjeve problematike me Drejtuesit e Kompanisë, krijimin e një plani promocional, në bashkëpunimin me pjesën tjetër të ekipit të shitjeve dhe Marketing-un, për rritjen e performancës);
 • Kryen Vleresimin e Performances se stafit qe ka nen varesi;
 • Kontrollon efikasitetin e punes se stafit ne varesi, monitoron menaxhimin e tij dhe ndihmon ne zhvillimin e stafit;
 • Monitoron shfrytezimin me eficience te kohes se punes te stafit ne varesi;
 • Menaxhon klientet problematike gjate shitjes dhe pas shitjes;
 • Mban kontakt te vazhdueshem me partneret nderkombetare te markave per nevojat e ndryshme te informacionit dhe shkemben informacion ne lidhje me strategjite e markave;
 • Kontrollon nivelin e stokut dhe garanton qe te operohet brenda buxhetit;
 • Koordinon punen midis ekipit te shitjes , te logjistikes dhe servisit;
 • Detyra te tjera ne funksion te punes dhe pozicionit qe mund ti ngarkohen nga eprori

Tjetër (Opsionale)

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Arsim I larte ne fushen e biznesit (Menaxhim Biznes, Ekonomi, Finance);
 • Nivel I Avancuar I gjuhes Angleze;
 • Njohuri te mira te paketes Office, Financa 5 , Microsoft Dynamics Navision perben avantazh;
 • Minimumi 5 Vjet experience ne shitje;
 • Minimumi 3 vjet experience ne menaxhim
 • Njohuri te mira te shitjes ne terren perben avantazh;
 • Komunikim I shkelqyer me shkrim dhe verbal;
 • Perqasje Analitike;
 • I qendrueshem ndaj stresit dhe punes ne presion;
 • Aftesi te mira negociuse me klientin;
 • I vetemotivuar , I afte per tu pershtatur dhe punuar ne grup.

PAGESA:Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: o.qarri@theheadhunter.com, për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Olta QARRI në numrin e telefonit +355 68 607 7430 (nga e Hëna në të Premte) jo më vonë se data 03/09/2020


Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 
 

 

 

Paga Konkuruese