Auditues i Brendshëm

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * Auditues i Brendshëm
Kategoria Ekonomist
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

 ?Në emër të një prej klientëve tanë, një ndë?r shoqë?rit më? të? më?dha në? vend në? fushë?n e sigurimeve, jemi duke kërkuar për pozicionin si më poshtë:                     

             Auditues i Brendshëm

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Vlerëson mundësinë e realizimit të objektivave të kompanisë, si dhe përcakton faktorët që ndihmojnë/pengojnë realizimin e tyre. Jep rekomandimet e nevojshme dhe propozon masat që duhet të merren me qëllim që të arrihet realizimi i objektivave.
 • Monitoron, udhëheq, rishikon punën dhe kontrollet e kryera nga stafi i nivelit më të ulët brenda Njësisë së Auditimit, në mënyrë që të sigurohet cilësia, sasia, realizimi në kohë dhe rezultate të matshme lidhur me objektivat e planifikuara.
 • Siguron drejtimin teknik te njësisë dhe materialet e duhura informuese për eprorët lidhur me mënyrën se si do arrihen objektivat, qëllimet dhe përgjegjësitë, si dhe problematikat e konstatuara gjatë auditimeve.
 • Komunikon në mënyrë të vazhdueshme me punonjësit e subjekteve të audituara dhe bashkëpunon me drejtimin e shoqërisë duke dhënë rekomandime me qëllim që të sigurojë funksionimin efektiv të shoqërisë.
 • Siguron dhe mbikëqyr zbatimin e parimeve dhe standardeve të praktikës profesionale të auditimit të brendshëm dhe efiçencën e veprimtarisë së Njësisë së Auditimit të Brendshëm;
 • Organizon punën në Njësinë e Auditimit të Brendshëm, si dhe vlerëson në mënyrë të vazhdueshme vartësit, duke përcaktuar dhe nevojat për trajnim;
 • Ndihmon në identifikimin dhe vlerësimin e risqeve të ndryshme të shoqërisë dhe siguron inputin e duhur për vlerësimin e tyre në ndërtimin e kontrolleve për Planin Vjetor të Auditimit;
 • Harton planin e punës për vitin e ardhshëm;
 • Kryen proçedurat e auditimit, duke përfshirë identifikimin dhe përcaktimin e problematikave në bazë të intervistimeve dhe diskutimet me personat përgjegjës, rishikimin e dokumentacionit, si dhe dokumentimin e proçeseve dhe proçedurave të ndjekura;
 • Dokumenton proçeset e kontrolleve të kryera në përputhje me Manualin dhe Proçedurën e Auditimit;
 • Identifikon, zhvillon, dhe dokumenton proçeset e auditimit, jep rekomandimet për përmirësimin e tyre përmes gjykimit të pavarur në lidhje me çështjet e shqyrtuara dhe jep direktivat e përgjithshme në ndërtimin dhe/ose përmirësimin e proçedurave të punës së strukturës së audituar;
 • Identifikon dhe rekomandon nevojën për kontrolle specifike të paplanifikuara apo dhe për të përsëritur një kontroll jashtë periodiciteteve të parashikuar në planin vjetor, në bazë të njohurive të fituara gjatë vëzhgimit të një proçesi;
 • Komunikon rezultatet e auditimit dhe projekteve përmes raporteve të shkruara dhe prezantimeve verbale sipas afateve të përcaktuara në proçedurën e punës;
 • Respekton afatet e parashikuar në planin vjetor për kontrollet e mbuluara nga Njësia e Auditimit;

Kërkesat e profilit

KËRKESAT:

 • Të ketë diplomë universitare në shkencat ekonomike (përbën avantazh diplomë e nivelit të dytë në fushën e auditimit),
 • Eksperienca e punës në një kompani auditimi apo sektorin bankar për jo më pak se 5 vjet përbën avantazh,
 • Të ketë kryer specializime e kualifikime të ndryshme që lidhen me fushën e auditimit (përbën avantazh)
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze,
 • Të ketë njohuri shumë të mira teorike e praktike në përdorimin e kompjuterit, paketës Microsoft Office, programeve financiare etj.,
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, bashkëpunuese dhe organizative,
 • Të dijë të ruajë konfidencialitetin dhe të ketë integritet dhe etikë të lartë profesionale.

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.


Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin në linkun me poshte ose: e.shini@theheadhunter.com jo më vonë se data 10/02/2022.

Paga Competitive