DREJTOR I DEPARTAMENTIT TË DËMEVE- PRISHTINË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * DREJTOR I DEPARTAMENTIT TË DËMEVE- PRISHTINË
Kategoria Drejtues/Menaxher
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

 • Organizon, udhëheq dhe përgjigjet për ligjshmërinë dhe punën e Departamentit
 • Përcjell Ligjin mbi marrëdhëniet detyrimore, praktiken gjygjësore, rregulloret
 • dhe ligjet pozitive,
 • Përcjell dhe zbaton kushtet dhe tarifat  nga lëmi i sigurimeve  të    auto përgjegjësisë
 • dhe sigurimeve tjera të cilat janë në fuqi dhe të aplikueshme,
 • Bën   vlerësimin   e   të   drejtës   -   bazës   juridike   të   dëmeve AP dhe sigurimeve
 • vullnetare të kompletuara nga shërbimi gjegjësi i filialit,
 • Këshillon - udhëzon bashkëpunëtoret – punëtorët në lidhje me dëmet nga sigurimet AP dhe sigurimet vullnetare,
 • Bën kontrollimin dhe përgjigjet per azhuritetin e zgjidhjeve të dëmeve AP dhe dëmeve nga sigurimet vullnetare,
 • Bashkëpunon më kolegët e filialeve për zgjidhjen e dëmeve AP dhe dëmeve nga sigurimet vullnetare,
 • Bashkëpunon në mënyrë të vazhdueshme më mjekun – cenzorin e Kompanisë ne zgjidhjen e dëmeve jo – material,
 • Bashkëpunon më byrotë vendor dhe ndërkombëtare të sigurimeve AP,
 • Bashkëpunon më kompanitë e sigurimeve nga lëmi i dëmeve,
 • Bashkëpunon më BQK, IAK,nga lëmi i dëmeve,
 • Bashkëpunon dhe përfaqëson departamentin,më organet dhe institucionet tjera nga lëmi i dëmeve;
 • Përfaqëson Kompaninë e sigurimeve me autorizim pranë Gjykatave kompetente dhe organeve të tjera;
 • Merr pjesë në përgatitjen e këshillimeve për sigurimet AP të organizuara nga Kompania;
 • Jep mendime profesionale sa i përket sigurimit të dëtyrueshëm nga përgjegjësia dhe sigurimet tjera.

Kërkesat e profilit

 • Preferohet Shkalla Universitare në Administrim Biznesi apo diciplina të ngjajshme;
 • Minimun 7 vite përvojë pune në pozitë të ngjashme;
 • Njohuri të shkëlqyeshme në të folur dhe në të shkruar në gjuhën angleze;
 • Njohuri të shkëlqyeshme në përdorimin e programeve kompjuterike;
 • Aftësi të mira për të gjykuar, për të marrë vendime dhe iniciativa; aftesi te shkleqyeshme komunikuese;
 • Aftësi të shkëlqyeshme menaxhuese/mbikëqyrëse, si dhe aftësi udhëheqëse;
 • Të jetë i/e besueshëm;
 • Përkushtim për zhvillim të pavarur personal dhe profesional;
 • Aftësi për të reaguar me fleksibilitet ndaj ndryshimeve;
 • Aftësi për të kontribuuar në menaxhimin e gjerë të korporatës;
 • Vizion për të ardhmen e kompanisë;
 • Nivel të lartë vetëndërgjegjësimi;
 • Të komunikojë në mënyrë efektive me departamentet, klientët apo çdo palë tjetër;
 • Të ketë aftësi të punoj nën presion;
 • Të jetë shtysë drejt inovacionit: (në ide, produkte, teknika të shitjes, teknika të menaxhimit, teknika të promocionit);
 • Të jetë i/e fokusuar;
 • Të bashkëpunojë për zgjidhjen e problematikave;
 • Të mbajë marrëdhenie profesionale që të përputhen me vlerat dhe orientimin e vetë shoqërisë;

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM:Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.jakupi@headhunter.al , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znjsh. Doruntina JAKUPI në numrin e telefonit + 381 38 749001 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 15 Korrik 2016.

Provo suksesin meThe HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkuruese