INXHINIER NDERTIMI

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * INXHINIER NDERTIMI
Kategoria Inxhinieri
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

 

Inxhinier ndertimi prane Departamentit Inxhinerik

 • Departamenti Inxhinierik ka si detyre funksionale suportin teknik gjate te gjithe fazave te ndertimit, ne perputhje me projektin, preventivin dhe specifikimet teknike, per te ruajtur standardet dhe lehtesuar certifikimin e punimeve ne fazen e dorezimit te objektit.

Pergjegjesi te pergjitheshme

 • Struktura pergjegjese ne kompani per implementimin e projekteve te ndertimin
 • Detajon preventivin e objektit, vendos perparesite dhe ndjek ne menyre te vazhdueshme realizimin e tyre.
 • Vlereson nevojat dhe problemet per ceshtjet teknike qe kerkojne zgjidhje per mbarevajtjen e punimeve, drejton dhe propozon menyrat dhe format e zgjidhjes se tyre
 • Identifikon risqet kryesore ne realizimin e projektit dhe i raporton ato tek Administratori
 • Realizon dhe mban pergjegjesi per te gjithe detyrat e tjera qe i ngarkohen
 • Pergjegjesite e vecanta

Kërkesat e profilit

 • Para fillimit te punimeve analizon projektin dhe detajon preventivin, per te bere te mundur kalkulimin e nje kosto paraprake te objektit
 • Eshte pika e pare e kontaktit me Inxhiniret qe jane ne kantier dhe pervec suportit teknik te nevojshem, perfshihet dhe ne procesin e kontrollit financiar/teknik qe ben nje monitorim konstant te ecurise se projektit
 • Mban pergjegjesi per detajimin e sakte te preventivit duke perfshire te gjithe zerat e domosdoshem qe do jene pjese e objektit sipas specifikimeve teknike, por duke ruajtur dhe standardet qe aplikon kompania
 • Ndjek ecurine e punimeve ne kantier, duke ndertuar paralelisht ne Autocad projektin, me ane te cilit ri-konfirmon volumet e punimeve te kryera konform preventivit
 • Jep sqarime dhe instruksione te vazhdueshme per te ndihmuar Inxhinierin ne kantier mbi zbatimin e projektit dhe kushteve teknike
 • Ne kordinim me strukturat e tjera te kompanise, identifikon  materialet, pajisjet dhe makinerit e nevojeshme per realizimin e projektit
 • Ndjek dhe (raporton ne rast evidentimi te harxhimit jashte normave te materialeve ) mban pergjegjesi per normativat e harxhimit te materialeve qe vendosen ne veper
 • Eshte pergjegjes per pergatitjen e situacioneve mujore faktike dhe atyre progressive
 • Monitoron koston e projektin duke bere analize kosto per te gjithe produktet dhe sherbimet
 • Eshte pergjegjes per identifikimin e zerave qe tejkalojne ne cmime dhe sasi preventivin fillestar te ndertuar
 • Krahasimi i furnizimeve me inventaret fizike mujore, per te evidentuar saktesite e librezave te masave

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Të ketë mbaruar Fakultetin per Inxhinieri Civile (ndërtimi)
 • Një diplomë pasuniversitare përben avantazh
 • Të ketë të paktën 10 vjet eksperiencë pune ne projekte civile (rezidenca banimi dhe tregtare
 • Të ketë njohuri të mira të Gjuhës Angleze.
 • Të ketë njohuri shumë të mira rreth dokumentacioneve teknike që aplikohen për kompanitë e ndërtimit.
 • Të ketë aftesi menaxheriale, te jete i komunikueshem, te kete aftesi deleguese dhe te jete i afte ne vendosjen e prioriteteve
 • Të përdorë mirë programet Autocad dhe Microsoft office
 • Mobiliteti eshte avantazh

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: e.arizi@headhunter.al për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Erisa Arizi në numrin e telefonit + 355 662077780(nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data 10 Gusht 2016. 

Provo suksesin me The HeadHunter! 
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Konkuruese