Përgjegjës Kontabiliteti

About us

''Agikons'' sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shumë projekte të suksesshme si: Kodra e Diellit 1&2 (Tiranë), ‘’Marea Resort’’ (Kavajë), “Tarraca e Ullijve” (Dhërmi), “Plazhi i Gurtë” (Qeparo), “Bougainville Bay” (Sarandë) si edhe “Meshtekna” Brezovice. Agikons vlërëson burimet njerëzore si asetin me të madh të shoqërisë, duke kontribuar në zhvillimin dhe promovimin e tyre në fusha të ndryshme profesionale. Talentet e reja kanë mundësinë e përvetësimit të njohurive me profesionistët më të mire të fushës .

Τίτλος ανάρτησης * Përgjegjës Kontabiliteti
Περιγραφή εργασίας

''Agikons'' sh.p.k është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Shqipëri, e cila dallohet për standardet dhe cilësinë e punimeve me çmimet më konkuruese në treg. Themeluar që në vitin 1996, Agikons ka krijuar dhe zbatuar shumë projekte të suksesshme si: Kodra e Diellit 1&2 (Tiranë), ‘’Marea Resort’’ (Kavajë), “Tarraca e Ullijve” (Dhërmi), “Plazhi i Gurtë” (Qeparo), “Bougainville Bay” (Sarandë) si edhe “Meshtekna” Brezovice.

Kompania kerkon te rekrutoje staf ne pozicionin “Pergjegjes/e Kontabiliteti” ne Departamentin e Finances.

Detyrat kryesore:

Likujditetet:

Kontabilizimi i veprimeve bankare
Kontrolle te kurseve dhe rakordimet me statement dhe llog 581/01.

Pagat.

Kontabilizimi i tyre si edhe shperndarja sipas situacioneve te raportuara.
Ndjekja dhe kontrolli i deklarimeve ne skemen e tatimeve.
Kontrolli i listeprezencave dhe rakordimi me fuqine punetore te deklaruar.
Perpilim i gjithe dokumentacionet ne rastet e punonjesve me raporte mjekesore (te pagueshme nga skema e sigurimeve shoqerore)
Hartimi i listepagesave dhe ngarkimi ne sistem e-filling
Nxerrja e urdherpagesave mujore per sigurimet shoqerore dhe dergimi i saj per likujdim
Hartimi dhe Raportimi periodik i formatit TIP mbi pagat tek Eksperti Kontabel dhe strukturave te tjera sipas kerkeses.
Informacione periodik mbi listepagesat tek burimet njerezore.

Magazinat: Kontrolli i artikujve .

Daljet e materialeve te perdorura ne cdo objekt dhe shperndarja e tyre sipas qendrave te kostos (reference analizes se daljeve te situacioneve mujore).
Rakordimi i gjendjeve te artikujve analitik ne fund te muajit me gjendjet reale ne magazina.

Blerjet:

Kontroll mbi rregjistrimin e blerjeve te ne lidhje me ekstremitetet e faturave tatimore si cmim, sasi, Nipt, date, nenshkrim, transportues etj.
Rregjistrim i faturave te blerjes ne rastet kur eshte e nevojshme.
Perpilimi i librit te blerjes dhe kontroll i tij. Deklarimi periodik i tij ne sistemin tatimor e-filing.

Import – Export:

Perpilimi i pasqyrave te mallrave te importit, nxjerrja e kostove per materialet e blera. Rregjistrimet kontabel te tyre.
Perpilimi i pasqyrave te mallrave per export, kalkulimi i cmimit te shitjes. Prerja dhe regjistrimi kontabel i fatures se shitjes
Hartimi dhe Raportimi periodik i formatit TIP mbi IMP-EXP tek Eksperti Kontabel dhe strukturave te tjera sipas kerkeses.

Shitjet:

Pas rakordimeve me Kostoisten, plotesohet tabela me te dhenat per situacionet per shitje.
Prerja e faturave fizike dhe bashkelidhja e situacioneve te hartuara nga inxh. Kostoist
Kontabilizimi i tyre dhe shperndarja sipas qendrave te kostos.

Analiza e pagushmerise se TVSH dhe nxjerrje e informacionit te duhur mbi te.

Per Blerjet e lendeve te para, inventar, sherbime, nenkontraktore, blerje AQT, parapagime.
Per Shitjet e situacioneve sipas objekteve, mallrave, AQT, qerave me TVSH sipas rastit.
Gjendjet e stokut te krijuar ne lende te pare, mallra dhe karburant
Perpilim i pasqyrave mujore dhe progresive ne lidhje me pagueshmerine e tvsh.

Klientet:

Hartimi i fatures se parapagimeve per arketimet e klieneteve dhe kontabilizimi i saj
Hartimi i fatures se shitjes sipas kontratave te shitblerjes.
Rakordimi i mujor i tyre dhe raportimi periodik i formatit TIP mbi Shitjet tek Eksperti Kontabel dhe strukturave te tjera sipas kerkeses.

Furnitoret:

Rakordimi periodik i furnitoreve mbi kartelat kontabel.
Analizat mbi gjendjen e furnitoreve real - fiskal
Dhenie informacion mbi gjendjen fiskale te furnitoreve (per menaxheret).

Dhenie Informacioni strukturave te ndryshme te brendshme dhe te jashtme.
Hartimi, rakordimi, analiza dhe raportimi i dokumentacionit fiskal tek Eksperti Kontabel dhe struktura te tjera te interesuara per perpilimin e pasqyrave financiare 3-mujore, 6-mujore, 9-mujore dhe vjetor.
Hartimi, rakordimi, analiza dhe raportimi i dokumentacionit fiskal tek Eksperti Kontabel dhe struktura te tjera te interesuara per kontrolle te ndryshme te institucioneve financiare.

Απαιτήσεις

Diplomë Universitare, në degën Financë- Kontabilitet;
Të ketë eksperiencë jo më pak se 5- vjeçare pune, në këtë fushë.
Te njohe mire programin Alpha Web ne nivelin e kontabilistit si dhe te perdore programet baze Office, etj.
Te kete njohuri shume te mira rreth dokumentacioneve financiare.
Saktësi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet;
Aftësi shumë të mira komunikimi, etikë profesionale dhe aftësi për të punuar në grup;
Të kenë njohuri të mira të gjuhës Angleze, njohja e një gjuhë tjetër përbëjn avantazh;
Të kenë frymë pozitive në punë në çdo kohë;
Fleksibilitet me orarin e punës;

Άλλο (Προαιρετικό)

Aplikantet e interesuar jane te lutur te dergojne CV-ne e tyre ne adresen tone zyrtare te emailit: hr@agikons.com shoqeruar me leter motivimit.
Kontakt: 068 40 52 085,
Afati i fundit i aplikimit deri me date 05/07/2022. 
Adresa: Blloku Rezidencial "Kodra e Diellit", A0/1, Selite, Tirane.