Blog

Karriera.al

Važnost e-mail komunikacije u poslovanju

Poslovna elektronska komunikacija u organizacionom kontekstu može biti: formalna i neformalna, bilo interna ili eksterna.

Za poslovnu komunikaciju se kaže da je posebna, zbog globalizacije, raznovrsnosti, informativne vrednosti i prodora tehnologije na tržištu. Globalizacija i raznovrsnost radne snage uključuju: proizvode i tržišta, poslovna partnerstva, zaposlene i menadžere preduzeća.

Još jedan važan faktor u oblasti komunikacije je i verovanje u grupni rad, novu korporativnu strukturu i tako dalje. Negativan faktor u oblasti poslovne komunikacije smatra se preprekama za komunikaciju iz raznih razloga, kao što su politički razlozi. Eksterna komunikacija u poslovanju uključuje zvanične i neformalne kontakte stranaka u biznisu, marketingu, zaposlenima, odnosima s javnošću i rukovodiocima viših nivoa.

Komunikacija u poslu je od velike važnosti.

Formati komunikacije su različiti, a jedan od najčešće korišćenih oblika komunikacije je e-mail komunikacija.

Glavne tačke profesionalne e-pošte su:

Uključite predmet direktno
Koristite profesionalnu adresu
Koristite profesionalni pozdrav
Koristite dobar uzvik marker
Pažljivo s humorom
Odgovorite na e-poštu
Unesite poslednju adresu e-pošte
Zadržite tip klasične skripte
Pročitajte to barem dva puta
Provjerite prijemnik
Ništa nije poverljivo