PROJECT MANAGER / INXHINIER I MEKANIKËS - PRISHTINË

За нас

The HeadHunter Group is an innovative Staffing and Recruiting Company operating in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Greece, Bosnia and Herzegovina and USA. We offer the newest mentality in Staffing industry and our core business are Candidates and Clients.

Наслов на огласот * PROJECT MANAGER / INXHINIER I MEKANIKËS - PRISHTINË
Категорија Проектен менаџе&
Опис на работата

PËRSHKRIMI I PUNËS: 

 • Menaxhimi i Projektit, Planifikimi, Menaxhimi, Kontrolli dhe Perfundimi
 • Menaxhimi dhe Shpërndarja e Burimeve Teknikoligje, Materialet dhe Makinerite.
 • Menaxhimi i Stafit te Projektit
 • Menaxhimi dhe Vendosja e Standardeve dhe Formave për menaxhimin e vazhdueshëm të projektit.
 • Menaxhimi i Buxhetit dhe Financave te Projektit
 • Delegimi i Detyrave dhe Motivimi
 • Kontrollimi ditor i e-mailit për korrespondencë me palët e interest.
 • Përgatitja e raporteve të rregullta të progresit për palët e interesit/punëdhënësin.
 • Përgatitja e listave të përditshme të detyrave dhe delegimit i përgjegjësive.
 • Organizimi dhe udhëheqja e takimeve të rregullta ditore, javore dhe mujore me palët e interesit dhe ekipin/stafin.
 • Përditësimi/Update i rregullave, detyrave dhe standardeve.
 • Menaxhimi i Arkës (Petty Cash) për projektin në fjalë.
 • Vizitat të rregullta në terren/punishte që të monitorohet progresi.
 • Ballafaqimi me çështjet që dalin nga palët e interesit, siç janë: çështjet e ambientit, komuniteti lokal, shërbimet publike, etj

Потребни квалификации

KËRKESAT E PROFILIT:

 • Diplomë universitare në Inxhinieri Mekanike.
 • Përvojë në menaxhimin e përgjithshëm të kontratës me përvojë minimale relative prej pesëmbëdhjetë (15) vitesh në punë me kompleksitete të krahasueshme dhe së paku 10 vite përvojë si Menaxher i Projekteve Kontraktuese.
 • Eksperiencë në “FIDIC Red Book”.
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës Angleze.
 • Përvojë me projekte të ngjashme.
 • Të ketë të zhvilluara aftësitë komunikuese, menaxhuese, organizuese.
 • Përvoja e ngjashme / Projektet e ngjashme:
 • Ndërtimi i tubacionit të ngrohjes qendrore DN110 deri DN600
 • Ndërtimi / instalimi i nënstacionit të klientit
 • Minimumi një (1) Kontratë e menaxhuar, madhësia / vlera> 2,5mln

Друго (опционално)

PAGESA:       Konkuruese.

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithë përfshirës. Punëmarrësi mund të kryej edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Jeni të interesuar për një sfidë të re në një kompani inovative? Atëherë ne ju mirëpresim! Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre (Letër Shoqëruese dhe CV) në: d.xhema@theheadhunter.com , për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Z. Dren XHEMA në numrin e telefonit + 383 44 22 44 66 (nga Hënë në të Premte) jo më vonë se data  21 Nëntor 2018. Te gjithe kandidatet te cilet aplikojne për këtë pozitë, ju lutemi të ceket pozita e punës për të cilën aplikoni në “Subject Line”.

 

Provo suksesin me The HeadHunter!

Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë! 


Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në sipas këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV). 

 

Плата Konkuruese