Shefe Finance

Rreth nesh

Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * Shefe Finance
Kategoria Kontabël/Financë
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

PERSHKRIMI I PERGJITHSHEM

Departamenti i Finances eshte struktura pergjegjese ne kompani per te mbajtur kontabilitetin dhe manaxhuar veprimtarine finaciare te kompanise. 
Eshte pergjegjese per pergatitjen e pasqyrave financiare, manaxhimin e vlerave monetare, verifikimin dhe pagesen e detyrimeve si dhe manaxhimin e shpenzimeve administrative dhe personelit.
Kjo rregullore eshte pjese thelbesore e Procedures Operacionale qe rregullon marrdheniet ndermjet paleve ne kompani.

PERGJEGJESI TE PERGJITHSHME

Kordinon aktivitetin financiar te kompanise dhe sigurohet qe te gjithe veprimet e kryera te shoqerohen nga dokumenta suportues.
Informon ne menyre te drejtperdrejte Administratorin mbi gjendjen financiare te
kompanise.
Identifikon ne kohe detyrimet dhe kujdeset per pagesen e tyre.
Raporton ne menyre periodike dhe gjeneron raporte sipas kerkeses se Administratorit dhe Departamentit te kontrollit
Realizon dhe mban pergjegjesi per te gjithe detyrat e tjera qe i ngarkohen

Pergjegjesite e vecanta

Miremban dhe rekonsilon librin e madh te llogarive
Miremban dhe rekonsilon llogarite bankare te kompanise
Perpilon pasqyrat financiare vjetore
Manaxhimi i llogarive bankare duhet te kryhet gjithmone ne dijeni te Administratorit
Miremban dhe rekonsilon veprimet nga arka te kompanise
Krijon dhe manaxhon ne sistemin e Finances llogarite e furnitoreve
Identifikon llogarite e arketueshme dhe manaxhon llogarite e pagueshme
Proceson faturat e blerjes dhe sigurohet per likujdimin e sakte te tyre
Pergatit te gjithe dokumentacionin qe kerkohet nga autoritetet shteterore
Asiston Departamentin e Kontrollit per monitorimin dhe kontrollin e projekteve
Miremban sistemin kompiuterik financiar
Manaxhon kopjet fizike te dokumentave financiar
Miremban dosjet e punonjesve si dhe kryen perllogaritjen dhe pergatit formen e pagave
Realizon cdo detyre tjeter qe i ngarkohet nga administratori i kompanise.

Kërkesat e profilit

Të ketë mbaruar Fakultetin për Finance dhe Kontabilitet
Një diplomë pasuniversitare përben avantazh
Të ketë mbi 5 vjet eksperiencë pune (Eksperienca ne sektorin e ndertimit perben
avantazh)
Të ketë njohuri shumë të mira të Gjuhës Angleze
Të ketë aftesi te mira dhe të përshtatet shpejt me programet e reja kompiuterike. Programi
qe perdorim eshte Financa 5.
Te ketë saktësi në punë dhe të kushtoj vëmendje maksimale detajeve
Të ketë aftësi të mira analitike për zgjidhjen e problemeve
Te respektoj hierarkinë e Kompanise dhe prioritetet që vendosen
Të ketë aftësi të mira komunikuese, negociuse si dhe të bashkëpunoj në grup
Të jetë e vetëmotivuar dhe e orientuar drejt arritjes së rezultateve

Tjetër (Opsionale)

Dergoni CV-te tuaja ne adresen e.mucaj@theheadhunter.com