MENAXHER/E BRENDI - TIRANË

Rreth nesh

The HeadHunter Group is a private profitable company, headquartered in New York City, Rockefeller Plaza! We operate in USA, Greece, Cyprus, Bulgaria, North Macedonia, Serbia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina! Partnering all around the world with the Biggest Global HR Companies! More than 1500 clients in these countries have chosen The HeadHunter Group! We are the only and truly Social Responsible Company, contributing every year for human rights, women rights and LGBT rights at the work place! Our business has a positive impact on the people every day. Helping people to “better job, better life” is our common purpose and the way in which we contribute to society. This is what we do, this is what we know about, this is what we care about, and this is what we are all about.

Titulli i postimit * MENAXHER/E BRENDI - TIRANË
Kategoria Drejtues/Menaxher
Lloji i punës Full Time
Përshkrimi i Punës

Në emër të një ndër kompanitë lider në Shqipëri që operon në fushën ? e distribucionit të produkteve të konsumit të gjerë, kërkojmë të punësojmë në Tiranë:

MENAXHER/E BRENDI - TIRANË

MISIONI:

 • Të kontribuojë në zhvillimin e strategjisë së biznesit dhe zbatimin e fushatave të marketingut per secilin brand në përputhje me strategjitë e miratuara. Te udheheqe  projekte për zhvillimin e produkteve te reja.

FUNKSIONET BAZE:

 • Menaxheri i Brandit planifikon, zhvillon dhe drejton perpjekjet marketing per nje brand apo kategori te caktuar:
 • Eshte pergjegjes per krijimin e Planit Marketing te brandit, perfshire strategjite e pozicionimit ne tregun vendas dhe tregjet e eksportit, buxhetin dhe aktivitetet.
 • Eshte pergjegjes per dizenjimin dhe vleresimin e aktivitetetve te domosdoshme per te zhvilluar brandet ne kanale te ndryshme shperndarjeje, me fokus specifik ne fusha si promocione per konsumatorin dhe ato tregetare, merchandising, etj.
 • Monitoron distribucionin e produktit dhe reagimet e klienteve dhe konsumatoreve (permes teknikave te kerkimit marketing). Ka pergjegjesi te perbashket me departamentin e shitjeve per realizimin e planit te shitjeve.
 • Njeh dhe kupton tregun ne cdo kohe, monitoron tendecat e tregut dhe identifikon hapesirat potenciale ne te cilat ka vend per rrutje dhe risi, bazuar ne nevojat e klienteve dhe konsumatoreve. Ka ne cdo kohe informacion te hollesishem mbi levizjet e konkurrenteve dhe raporton me shkrim prane departamentit te marketingut dhe shitjeve.
 • Pergjegjes per kerkime ne tregje te ngjashme, ato konkurrente, mundesi per zhvillim, zhvillim produkti dhe mundesi biznesi.
 • Mban marredhenie me prodhimin, departamentin e finances, shperndarjen dhe shitjen.
 • Gjeneron dhe kerkon ide per produkte te reja, per paketime te reja (duke perfshire formen, masen, ngjyrat, fontin, imazhin e produkteve).
 • Merr pjese ne planet financiare dhe ato te buxhetimit dhe menaxhon buxhetet e financat lidhur me fushatat promocionale. Analizon suksesin e fushatave promocionale.
 • Koordinon lancimin e produkteve dhe promocioneve me departamentin e shitjeve, dhe me klientet. Trainon stafin e shitjeve per specifikat e produkteve ekzistuese dhe produktet e reja.
 • Ndjek shperndarjen e mjeteve promocionale tek klientet dhe mirembajtjen e tyre kohe pas kohe.
 • Mban kontaktet me kompanite bashkepunuese per te siguruar implementimin e politikave te produkteve te tyre dhe adoptimin e tyre ne tregun shqiptar si dhe koordinon zgjidhjen e ceshtjeve te hapura.
 • Monitoron, rishikon dhe raporton mbi gjithe aktivitetin marketing dhe rezultatet. Perpilon raporte mujore dhe tremujore per drejtuesit.
 • Komunikon me Menaxheren e Mediave per te ekzekutuar mbeshtetjen ATL te brandit. Ndjek procesin e prodhimit te reklamave te te gjitha llojeve, perfshire edhe aktivitetet, ekspozitat, panairet, etj.
 • Ndjek hap pas hapi punen me departamentin krijues (design) te kompanise.
 • Kryen implementimin me sukses te aktiviteteve: ne kohe, me buxhetin e duhur, me mesazhin dhe imazhin e duhur.
 • Analizon pozicionimin e brandit ne treg dhe percakton konsumatorin perkates.
 • Nderton dhe aplikon strategjine e brandit, pozicionimin dhe mekanizmat e aplikimit ne treg.
 • Percakton ne menyre te detajuar planet e shitjeve sipas cdo zone ne bashkepunim me departamnetin e shitjeve.
 • Raporton dhe nderton menyra matje mbi efektin e fushatave marketing dhe mund te vendose KPI (Indikatore Performance) gjate aplikimit te fushatave.
 • Monitoron distribucionin dhe ndjek strategjine e brandit per kanalet prioritare.
 • Propozon dhe sjell inovacion me qellim rritjen e brandit.
 • Te kete njohuri dhe te kete perdorur sistemet e menaxhimit te biznesit. Njohja e sistemeve CRM, ERP, BI, etj, perben avantazh.

Kërkesat e profilit

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Realizimi i objektivave te vendosura nga kompania.
 • Njohja shume e mire e tregut dhe shfrytezimi optimal i mundesive qe ofron ky treg. Ndjekja e ecurise se kompanive dhe produkteve konkurrente.
 • Krijimi, zhvillimi dhe mbajtja e marredhenieve te mira me klientet, furnitoret, distributoret dhe aktoret e tjere ne treg. Keshillimi dhe gjetja e zgjidhjeve per klientet.
 • Njohje shume e mire e skuadrave te shitjes.
 • Pjesemarrja aktive ne procesin e rekrutimit.
 • Kujdesi per brandet, imazhin dhe per asetet e kompanise. Perkrahja dhe nxitja e shitjes per produktet e reja dhe zbatimi i standardeve merchandising.
 • Shtimi i panderprere i njohurive dhe aftesive personale e profesionale. Kujdesi per ndarjen e njohurive me pjesetaret e skuadres. Kujdesi per rritjen dhe zhvillimin e anetareve te skuadres.
 • Raportimi i rregullt mbi bazen e standardeve te vendosura nga kompania.
 • Kujdesi dhe mbeshtetja per çdo aktivitet te organizuar nga kompania ne te gjithe territorin e Shqiperise.
 • Gatishmeri per te kryer cdo detyre tjeter qe i kerkohet nga kompania.

KERKESAT DHE NJOHURITE E NEVOJSHME PER POZICIONIN:

 • Arsimi i larte, profili Marketing.
 • Eksperienca ne kompani nderkombetare, me produkte te FMCG perben avantazh.
 • Te kuptoje ne menyre ekselente marketingun mix.
 • Te kete kreativitet te larte per te menduar jashte kornizave.
 • Te kete eksperience per te identifikuar targetet potenciale.
 • Te kete aftesi ne ndertimin e fushatave qe perfshijne, informjne dhe motivojne.
 • Njohje shume e mire e paketes Microsoft Office.
 • Njohje shume e mire e gjuhes angleze.
 • Certifikata ECDL perben avantazh.
 • Leje drejtimi automjeti (Klasi B).?

Tjetër (Opsionale)

SHËNIM: Ky përshkrim pune nuk është gjithpërfshirës. Punëmarrësi mund të kryejë edhe detyra të tjera për plotësimin e nevojave të kompanisë.

Të gjithë të interesuarit janë të lutur të aplikojnë online duke klikuar në butonin APLIKO ONLINE. Dërgoni aplikimin tuaj (CV në gjuhën angleze). Për çdo pyetje të mundëshme teknike në lidhje me aplikimin tuaj, ju lutem kontaktoni Znj. Iris BAJO në numrin e celularit + 355 68 2056933 apo permes E-mail i.bajo@headhunter.al jo më vonë se data 19 Janar, 2017

Provo suksesin me The HeadHunter!
Besojani karrierën tuaj profesionistëve të vërtetë!

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë. Emëroni CV-në siaps këtij formati (emër [hapsirë] mbiemër [hapsirë] CV).

Paga Mjaft konkuruese